Public Notice

Effective 07/18/2016

CHIP REDEMPTION PROGRAM

Normandie Casino is removing all previously issued gaming chips from circulation. These chips may be redeemed 24 hours a day at the main casino cage from 07/18/2016 to 11/16/2016.

Normandie Casino gaming chips will have no value and may not be redeemed after 11/16/2016.

Normandie Casino 1045 W. Rosecrans Blvd. Gardena CA 90247

Aviso Público

Efectivo 07/18/2016

CAMBIO DE FICHAS “CHIP REDEMPTION PROGRAM”

Normandie Casino estará eliminando todas las fichas de juego anteriormente distribuidas de circulación. Estas fichas se podrán cambiar las 24 horas del día en la ventanilla de cajeros principal en el casino a principios de 07/18/2016 hasta 11/16/2016. Fichas de juego del Normandie Casino no tendrán ningún valor y no se podrán cambiar después de 11/16/2016.

Normandie Casino 1045 W. Rosecrans Blvd. Gardena CA 90247

通告

有效07/18/2016

CHIP赎回程序

诺曼底赌场兑换所有以前发布的游戏筹码。这些筹码可在赌场从07/18/2016 年11/16/2016. 诺曼底赌场籌碼将没有任何价值在二零一六年十一月十六日以後籌碼将无法兑换。

Normandie Casino 1045 W. Rosecrans Blvd. Gardena CA 90247

Thông báo công cộng

Có hiệu lực 07/18/2016

CHƯƠNG TRÌNH MUA LẠI CHIP

Normandie Casino đang thay đổi tất cả các chip chơi game từ cũ đến mới. Những con chip có thể được trao đổi / rút tiền 24 giờ một ngày tại thủ quỹ từ 07/18/2016 11/16/2016.

Normandie Casino game chip sẽ không có giá trị và có thể không được hoàn trả lại sau khi 2016/11/16

Normandie Casino 1045 W. Rosecrans Blvd. Gardena CA 90247

Normandie Casino
bar 1045, normandie casino